Cải cách hành chính: Nhiệm vụ chính trị thường xuyên(26/07/2013)

Cải cách hành chính nói chung và cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng là trách nhiệm và là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi bộ, ngành, địa phương.

Tìm theo ngày :