• Bộ trưởng Bùi Quang Tạo

  • Nhiệm kỳ:Từ 1958 - 1973

Tiểu sử:

Bộ trưởng Bùi Quang Tạo

Bộ trưởng Bộ Kiến trúc nay là Bộ Xây dựng từ tháng 4/1958 đến tháng 6/1973.