• Bộ trưởng Đỗ Mười

  • Nhiệm kỳ:Từ 1973 - 1977

Tiểu sử:

Bộ trưởng Đỗ Mười

Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Xây dựng từ tháng 6/1973 đến tháng 11/1977.