• Bộ trưởng Phan Ngọc Tường

  • Nhiệm kỳ:Từ 1982 - 1989

Tiểu sử:

Bộ trưởng Phan Ngọc Tường