• Bộ trưởng Ngô Xuân Lộc

  • Nhiệm kỳ:Từ 1989 - 1997

Tiểu sử:

Bộ trưởng Ngô Xuân Lộc