• Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân

  • Nhiệm kỳ:Từ 2002 - 2011

Tiểu sử:

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân