• Bộ trưởng Phạm Hồng Hà

  • Nhiệm kỳ:Từ 2016 - 2021

Tiểu sử:

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà

- Họ và tên: Phạm Hồng Hà

- Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Nam Định.

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Lĩnh vực phụ trách:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công; những công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

2. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ;

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ và Quốc hội;

- Công tác kế hoạch, chương trình công tác của Bộ;

- Công tác Đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức bộ máy; quản lý công chức;

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân;

- Công tác quốc phòng, anh ninh;

- Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước;

- Công tác phòng, chống tham nhũng;

- Công tác thi đua - khen thưởng.

3. Thực hiện nhiệm vụ:

- Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch - Kiến trúc Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học công nghệ Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Xây dựng.

4. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Bộ.

5. Theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

(Trích Quyết định 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020)