TPHCM vận động doanh nghiệp chuyển đổi số tăng trưởng xanh(16/11/2023)

Chuyển đổi số, tăng trưởng xanh là trách nhiệm chung của cả xã hội chứ không riêng của TPHCM, chính quyền TPHCM đi đầu nhưng cũng chỉ là động lực để tạo ra cú hích cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng tham gia. Vì vậy, tầm vĩ mô TP sẽ đầu tư, phần còn lại doanh nghiệp và người dân cùng tham gia.

Tìm theo ngày :