Tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư(04/01/2024)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

12345...8
Tìm theo ngày :