Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Toà án nhân dân - Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 2 Toà án nhân dân cấp huyện(29/01/2024)

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Toà án nhân dân - Tiêu chuẩn thiết kế - Phần 2 Toà án nhân dân cấp huyện.

Tìm theo ngày :