Công bố danh mục dự án BOT, dự án BTO, dự án BT(31/01/2012)

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thông báo Dự án BT cụ thể như sau :

Tìm theo ngày :