Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang(04/07/2023)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 542/TTg-QHĐP ngày 14/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 542/TTg-QHĐP) về việc xử lý kiến nghị của các địa phương. Về nội dung kiến nghị của tỉnh Tiền Giang:“Bộ Xây dựng ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình xây dựng để thực hiện” (nội dung số thứ tự 51 tại Phụ lục kèm theo văn bản số 542/TTg-QHĐP).

Tìm theo ngày :