Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng(28/05/2012)

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Quy định danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Tìm theo ngày :