Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Châu Phong(11/07/2018)

Ngày 10/07/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 449-GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Châu Phong đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Tìm theo ngày :