Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1904 thuộc Công ty Cổ phần Giám định Nam Việt(15/08/2022)

Ngày 12/08/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 234/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Giám định Nam Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :