Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 07-2010(04/08/2010)

Tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Xây dựng tháng 7/2010 như sau :

Tìm theo ngày :