Về việc thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Thứ sáu, 01/03/2024 16:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 176/SCT-TTTNNN ngày 10/01/2024 và Văn bản số 722/SCT-TTTNNN ngày 06/02/2024 của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến thành lập Văn phòng đại diện Công ty NAD Design (quốc tịch Bỉ) và Công ty MKPL Architects Pte. Ltd (quốc tịch Singapore) tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 885/BXD-HĐXD có ý kiến như sau:

Việc Công ty NAD Design (quốc tịch Bỉ) và Công ty MKPL Architects Pte. Ltd (quốc tịch Singapore) đề nghị thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, Điều 21, Điều 22 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và khoản 5 Điều 1 Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Đề nghị Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hồ sơ, năng lực kinh nghiệm, khả năng tài chính đầy đủ, hợp lệ và các quy định của pháp luật khác có liên quan để xem xét, quyết định.

Theo quy định của pháp luật về xây dựng, khi tham gia các hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 885/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)