Hướng dẫn nghiệp vụ đối với việc thành lập thêm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giao thông vận tải trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ tư, 31/01/2024 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 516/BXD-HĐXD gửi Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ đối với việc thành lập thêm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành giao thông vận tải trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng “Người quyết định thành lập Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực quyết định về số lượng, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực để quản lý dự án phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của dự án.

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ “Đối với Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: được thành lập theo các chuyên ngành dự án được phân loại tại Phụ lục IX Nghị định này hoặc theo khu vực đầu tư xây dựng để quản lý các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;”

Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các quy định nêu trên, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và các quy định pháp luật khác để nghiên cứu, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 516/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)