Thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở

Thứ tư, 13/09/2023 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4101/BXD-HĐXD gửi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các hạng mục có tính chất xây dựng thuộc chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (sau đây gọi là Dự án).

Theo văn bản số 496/BQLDA-KHTC, Dự án được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 14/9/2021, Dự án được xác định là dự án nhóm A, công trình giao thông cấp I, sử dụng vốn đầu tư công. Pháp luật về lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở áp dụng cho Dự án là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Nghị định số 35/2023/NĐ-CP).

Theo quy định tại điểm a, điểm đ khoản 10 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP() và tại điểm b khoản 2 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các công trình, hạng mục xây dựng thuộc dự án nêu trên là cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Giao thông Vận tải.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4101/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)