Hướng dẫn việc thực hiện quy định về xử lý chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Thứ sáu, 25/08/2023 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/8/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3872/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương hướng dẫn việc thực hiện quy định về xử lý chuyển tiếp tại khoản 1 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, về quy định xử lý chuyển tiếp: Tại khoản 1 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định: “1. Dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của Nghị định này, việc thực hiện các bước tiếp theo (bao gồm cả trường hợp điều chỉnh dự án, thiết kế xây dựng) thực hiện theo quy định của Nghị định này.”.

Về thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới của công trình không theo tuyến: Tại điểm c khoản 1 Điều 43 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định: “c) Quyết định phê duyệt dự án; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo (nếu có); …”.

Về nội dung đề nghị hướng dẫn nêu tại văn bản số 8053/BQL-QHXD ngày 13/7/2023 (kèm theo các tài liệu)

- Bộ Xây dựng không xem xét về nội dung của các hồ sơ tài liệu gửi kèm theo văn bản số 8053/BQL-QHXD ngày 13/7/2023.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, trường hợp Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (Giai đoạn II) không có sự điều chỉnh thì không phải thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ, văn bản số 1024/SXD-PTĐT&HTKT ngày 10/4/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (Giai đoạn II) được xác định là văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong thành phần hồ sơ yêu cầu phải nộp khi thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị Quý Ban và chủ đầu tư (Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên) rà soát về việc thẩm định thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật (thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước,...) thuộc Dự án để bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm thực hiện công việc.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3872/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)