Hướng dẫn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi

Thứ hai, 22/05/2023 17:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2101/BCT-KHTC ngày 11/04/2023 của Bộ Công Thương đề nghị góp ý kiến thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Kho xăng dầu Vĩnh Long Petro (quy mô 60.000m3) gửi kèm Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi do Chi nhánh phía Nam Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Petrolimex lập năm 2022.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2026/BXD-HĐXD ngày 22/5/2023 có ý kiến như sau:

Theo Hồ sơ gửi kèm Văn bản số 2101/BCT-KHTC ngày 11/04/2023 của Bộ Công Thương thì Dự án Kho xăng dầu Vĩnh Long Petro (sau đây gọi là dự án) được đề xuất đầu tư xây dựng tại thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Dự án đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 tại Quyết định số 2881/QĐ-BCT ngày 22/12/2021. UBND huyện Bình Tân đã phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổng kho xăng dầu tại khóm Tân Hòa, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân. Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm soát sự phù hợp của dự án với Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu; đồng thời rà soát Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên theo quy định. Để có cơ sở xem xét, quyết định theo thẩm quyền, Bộ Công Thương cần lưu ý những nội dung dưới đây:

Theo thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, các hạng mục công trình: Nhà văn phòng; nhà kiểm định; nhà bao che thiết bị; nhà để phao vây; nhà để chất thải nguy hại; nhà ô tô xi téc; nhà bảo vệ; nhà để xe PCCC; nhà để xe 2 bánh; trạm bơm xăng dầu; trạm bơm chữa cháy,... đã được thuyết minh đầu tư xây dựng, tuy nhiên đối với các công trình cao tầng (nhà văn phòng, nhà kiểm định) cần được thuyết minh cụ thể về chỉ tiêu xây dựng: Diện tích sàn và tổng diện tích sàn của công trình để đảm bảo yêu cầu quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đồng thời, việc bố trí các công trình nêu trên cần đảm bảo quy định tại Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07/3/2019 sửa đổi Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11/02/2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Dự án áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực theo quy định. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực theo quy định.

Dự án cần được hoàn tất các thủ tục về yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các chất thải nguy hại của dự án cần đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại đảm bảo các quy định tại Văn bản số 09/VBHN- BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hợp nhất Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.

Công trình Kho xăng dầu Vĩnh Long Petro đã được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Vĩnh Long có ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy tại Văn bản số 39/PC07 ngày 13/12/2022. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư cần tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Theo Văn bản số 4947/BGTVT-KHĐT ngày 19/5/2022 của Bộ Giao thông vận tải thì hạng mục bến cảng chuyên dùng của dự án được thống nhất chủ trương bổ sung vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030. Để đảm bảo tính đồng bộ triển khai của dự án thì hạng mục bến cảng chuyên dùng này cần được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo đủ cơ sở pháp lý thực hiện dự án theo quy định.

Dự án cần được tổ chức thẩm định phần thiết kế công nghệ của dự án theo các quy định tại Khoản 14 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan để làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Đối với điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khảo sát, thiết kế và thẩm tra thiết kế cần được Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định.

Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các nội dung đã được quy định tại Điều 54 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Khoản 12 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; đảm bảo các quy định tại Điều 14 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP để phục vụ công tác thẩm định theo quy định.

Trong quá trình Bộ Công Thương tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Công văn 2026/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)