Bộ Xây dựng góp ý kiến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng một số hạng mục công trình thuộc Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV

Thứ năm, 05/01/2023 18:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 42/BXD-HĐXD gửi Bộ Công Thương về việc góp ý kiến thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng một số hạng mục công trình thuộc Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV.

Theo Tờ trình số 10439/TTr-TH ngày 08/11/2022 của Công ty Than Hạ Long TKV- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, bao gồm 09 hạng mục công trình thuộc Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV: (1) Mặt bằng sàn công nghiệp +35 bao gồm 03 hạng mục: Bể chứa nước và trạm bơm phục vụ sản xuất, cứu hỏa, sinh hoạt; Trạm bơm và bể nước sinh hoạt; Xưởng sửa chữa cơ khí, cơ điện. (2) Mặt bằng khu xử lý nước thải bao gồm 05 hạng mục: San nền; Đường ô tô, sân bãi; Cổng và hàng rào; Trạm xử lý nước thải sinh hoạt (450m3/ngày đêm); Trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò (2000m3/h). (3) Cung cấp điện và thiết bị điện bao gồm 01 hạng mục: Trạm biến áp 2x250kVA.

Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV đã được Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-HĐTV ngày 05/4/2012.  Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 3284/QĐ-UBND. Theo Văn bản 340/BXD-HĐXD ngày 07/02/2022 của Bộ Xây dựng đã góp ý kiến:  Quy mô đầu tư đã được thay đổi, điều chỉnh so với quy mô dự án trước đây đã được phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-HĐTV ngày 05/4/2012 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nội dung nêu trên chưa được giải trình làm rõ theo quy định.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo đầy đủ các nội dung đã được quy định tại Điều 80 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời cần lưu ý hoàn chỉnh một số nội dung dưới đây:

- Dự án áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. Do dự án được triển khai trong một khoảng thời gian dài (dự án được phê duyệt từ năm 2012) nên Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cần rà soát để cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới theo quy định. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, tính khả thi của hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Do thiết kế cơ sở đã được thẩm định, phê duyệt không được gửi kèm Văn bản số 7565/BCT-DKT ngày 28/11/2022 nên Bộ Xây dựng không có cơ sở để cho ý kiến đánh giá sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở được quy định tại Khoản 26 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Bộ Công Thương có trách nhiệm rà soát về nội dung này.

- Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2157/QĐ-BTNMT ngày 20/9/2016. Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình của Dự án cần được rà soát, cập nhật đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật tại Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành đặc biệt là đối với các hạng mục công trình: Trạm xử lý nước thải sinh hoạt (450m3/ngày đêm), Trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò (2000m3/h).

-  Thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình của Dự án cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy theo các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp nội dung này trong quá trình tổ chức thẩm định.

- Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: Dự toán xây dựng các công trình của Dự án cần được rà soát, cập nhật và hoàn chỉnh đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định.

- Báo cáo kết quả thẩm tra số 130/VIMCC-BCTT ngày 16/02/2022 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin cần được rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực như: Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản, .. và các văn bản liên quan của dự án theo quy định. Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng để phục vụ công tác thẩm tra thiết kế cần được rà soát, cập nhật thay thế các quy chuẩn, tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Nội dung Báo cáo thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công cần được rà soát, hoàn chỉnh đầy đủ các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (Mẫu số 5 Phụ lục I) đảm bảo điều kiện phục vụ công tác thẩm định theo quy định.

- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thiết kế xây dựng và thẩm tra thiết kế cần được Bộ Công Thương kiểm tra đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_42-BXD-HDXD_05012023.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 42/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)