Chuyển đổi số đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong ngành Xây dựng

Thứ ba, 10/10/2023 14:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Ngày 10/10 là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; đồng thời, thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm quá trình chuyển đổi số thành công.

Bộ Xây dựng hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng phê duyệt, thời gian qua, Bộ Xây dựng không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý, tạo nhiều lợi ích thiết thực trong phục vụ người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ngành Xây dựng.

Hướng tới chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 - “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, ngay từ đầu năm 2023, Bộ Xây dựng đã tập trung nâng cao công tác chỉ đạo điều hành, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Tính đến quý III/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều Quyết định, Chỉ thị, Kế hoạch như Quyết định số 119/QĐ-BXD ngày 28/02/2023 phê duyệt “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2023”; Quyết định số 149/QĐ-BXD ngày 09/3/2023 về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại Bộ Xây dựng; Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Xây dựng năm 2023; Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023 – 2025.

Bộ Xây dựng đã ban hành bổ sung mã định danh điện tử của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo Quyết định số 967/QĐ-BXD ngày 12/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp, hiện đã đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ phục vụ thẩm định và xem xét thông qua.

Về hạ tầng thông tin, Bộ Xây dựng hoàn thành triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai IPv6; hoàn thành việc chuyển đổi IPv6 cho Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; hoàn thành việc chuyển đổi mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bộ Xây dựng đã cơ bản hoàn thành xây dựng nền tảng tích hợp dùng chung (LGSP) Bộ Xây dựng, phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Xây dựng với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành địa phương; xây dựng Khung quản lý, quản trị dữ liệu số ngành Xây dựng, nâng cấp hạ tầng máy chủ cho Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã triển khai hiệu quả việc ảo hóa hạ tầng máy chủ tại Trung tâm dữ liệu để phục vụ công tác cài đặt, quản lý và vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ. Việc triển khai phần mềm, ứng dụng trên nền tảng ảo hóa đã tối ưu được hiệu năng hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại cơ quan Bộ. Các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin theo từng cấp độ cũng đã được Bộ chú trọng thực hiện; xây dựng Kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng.

Đối với lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ đã nâng cấp Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa chỉ https://batdongsan.xaydung.gov.vn, đồng thời tổ chức chức tập huấn, đào tạo và hướng dẫn sử dụng Hệ thống trên phạm vi toàn quốc. Hiện nay, hệ thống đã và đang hoạt động hiệu quả, cung cấp đầy đủ thông tin về nhà ở và bất động sản cho các đối tượng quan tâm.

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hệ thống dữ liệu, số hóa trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm; triển khai xây dựng, quản lý và vận hành Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam; tổ chức ứng dụng thí điểm hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên Cổng thông tin quy hoạch; hướng dẫn, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cập nhật, báo cáo về Bộ và công khai trên Cổng thông tin về công tác quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn. Đến nay, 2.493 đồ án quy hoạch đã được cập nhật tại Cổng thông tin quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiên cứu xây dựng nền tảng mô hình thông tin công trình (BIM) trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý việc quy hoạch theo xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn quốc; ứng dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng công trình tại đô thị.

Chuyên viên Trung tâm Thông tin hướng dẫn trực tiếp người dân tại Bộ phận Một cửa (Bộ Xây dựng) thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

Trong kế hoạch chuyển đổi số, Bộ Xây dựng đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Đến nay, Bộ đã hoàn thành tích hợp Cổng Dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://dichvucong.xaydung.gov.vn để giải quyết TTHC phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bộ cũng đã kết nối chính thức Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đã tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung công khai TTHC và kết quả giải quyết TTHC làm cơ sở cho thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Bộ Xây dựng cung cấp 40 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 35 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 5 dịch vụ công trực tuyến một phần, đáp ứng 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng. 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% dịch vụ công trực tuyến của Bộ được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ tăng cường trao đổi văn bản điện tử thay thế văn bản giấy; rà soát việc quản lý, sử dụng chữ ký số cá nhân tại cơ quan, đơn vị; yêu cầu các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính của Bộ nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với các TTHC cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC trực tuyến.

Với quyết tâm thực hiện thành công chuyển đổi số, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; chủ động hoàn thành triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung ngành Xây dựng; triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ theo Thông tư số 01/2023/TT-BXD quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; triển khai ứng dụng thí điểm hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)