Ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023

Thứ ba, 03/10/2023 17:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 1038/QĐ-BCĐCĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là: “Khai thác dữ liệu số để tạo giá trị”. Do đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Bộ Xây dựng tập trung vào phát động các sáng kiến, ý tưởng trong việc xây dựng, triển khai và khai thác dữ liệu số từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng góp phần từng bước hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước của Bộ, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng.

Kế hoạch nêu rõ các nội dung thực hiện gồm:

1. Hoạt động truyền thông:

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đăng tải tin bài, làm nổi bật chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ; Chuyên trang chuyển đổi số Bộ Xây dựng; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng và các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc;

Hoạt động trực quan (Treo pano, áp phích về Ngày Chuyển đổi số với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo giá trị”. Khuyến khích các đơn vị sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị)

2. Các hoạt động khác:

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng, cụ thể: ngày 10/10/2023 cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa Bộ Xây dựng thực hiện các dịch vụ công trực tuyến Bộ Xây dựng.

Tiếp tục thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính Bộ Xây dựng phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Rà soát, đánh giá, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin đối với hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ chuyển đổi số Bộ Xây dựng.

Thực hiện tổ chức hội nghị, hội thảo về Chuyển đổi số ngành Xây dựng với chủ đề: “Phát triển dữ liệu số ngành Xây dựng” nhằm chia sẻ kinh nghiệm; nâng cao nhận thức, tầm quan trọng và lợi ích của dữ liệu số trong hoạt động chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức đang làm việc trong ngành xây dựng.

Giới thiệu các nền tảng học trực tuyến về Chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an đã triển khai, cung cấp và tổ chức đào tạo tại địa chỉ: https://onetouch.mic.gov.vn, https://daotao.ai; Tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại Bộ Xây dựng tham dự các lớp đào tạo - thực hành theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Đôn đốc cập nhật, khai thác các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng như: Cơ sở dữ liệu về năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và cá nhân tại địa chỉ: https://nangluchdxd.gov.vn; Thông tin, dữ liệu về quy hoạch xây dựng trên Cổng Thông tin Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch đô thị Việt Nam tại địa chỉ: https://quyhoach.xaydung.gov.vn ; Cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng tại địa chỉ https://cuckinhtexd.gov.vn; Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên Hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa chỉ: https://batdongsan.xaydung.gov.vn.

Trung tâm Thông tin là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Kế hoạch, theo dõi, đôn đốc việc triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ về các kết quả thực hiện; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện các hoạt động về thông tin tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia.

Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin trong việc thực hiện làm pano, áp phích tuyên truyền về Ngày chuyển đổi số quốc gia tại trụ sở Bộ Xây dựng; Phối hợp với đơn vị giải quyết thủ tục hành chính thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với những dịch vụ công trực tuyến toàn trình có số lượng hồ sơ phát sinh lớn; đề nghị đơn vị giải quyết thủ tục hành chính bổ sung kịp thời nhân sự hỗ trợ tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến đối với trường hợp tổ chức/cá nhân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Các đơn vị thuộc Bộ tăng cường trao đổi văn bản điện tử thay thế văn bản giấy; Rà soát việc quản lý, sử dụng chữ ký số cá nhân tại cơ quan, đơn vị; Đề nghị cấp phát chữ ký số cá nhân, tổ chức để phục vụ công việc chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính của Bộ nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC đối với các TTHC cung cấp Dịch vụ công trực tuyến toàn trình, nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC trực tuyến. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số tại Kế hoạch này về Bộ Xây dựng (qua Trung tâm Thông tin) chậm nhất là 31/10/2023 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1038/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)