Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022

Thứ tư, 06/07/2022 14:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/7/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã có Quyết định 585/QĐ-BCĐCĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng năm 2022.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tập trung chỉ đạo, điều phối các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số để đạt được các chỉ tiêu quan trọng năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phát triển hạ tầng số

a) Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ phát triển Chính phủ số tại Bộ Xây dựng, đáp ứng yêu cầu triển khai các công nghệ cốt lõi phục vụ chuyển đổi số.

b) Duy trì hệ thống hạ tầng mạng và đường truyền hoạt động ổn định, hiệu quả, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

c) Duy trì hệ thống phòng họp trực tuyến của Bộ Xây dựng hoạt động ổn định, hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu họp trực tuyến.

2. Phát triển Chính phủ số

a) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%.

b) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%.

c) Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp bộ từ ngày 01 tháng 6 năm 2022).

d) Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước của Bộ được thực hiện trực tuyến đạt 50%.

3. Phát triển kinh tế số và xã hội số

Cung cấp và triển khai dịch vụ thông tin, dữ liệu về ngành xây dựng cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ trọng tâm: Phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách; Triển khai Đề án Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ); Triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 585/QĐ-BCĐCĐS.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)