Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 23/12/2021 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1380/QĐ-BXD về việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng.

Theo Quyết định, kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Xây dựng thành Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Xây dựng.

Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Xây dựng do Bộ trường Bộ Xây dựng làm trưởng ban, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách về công nghệ thông tin làm phó trưởng ban; Giám đôc Trung tâm Thông tin làm ủy viên thường trực; Các ủy viên gồm: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường; Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng; Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Chánh Thanh tra Bộ; Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng; Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục trưởng Cục Phát triển đô thị; Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục trưởng Cục Công tác phía Nam.

Ban chỉ đạo có chức năng nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng, Lãnh đạo bộ và giúp Bộ trưởng, Lãnh đạo bộ trong việc chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng, Lãnh đạo bộ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính trong các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. Đồng thời cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số trong các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn giúp Bộ trưởng, Lãnh đạo bộ chỉ đạo các đơn vị thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý; điều phối chung việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Xây dựng; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan đến Chiến lược ngành Xây dựng về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; Giúp Bộ trưởng, Lãnh đạo bộ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý; Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về chuyển đổi số; xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc các lĩnh vực do Bộ Xây dựng quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Bộ trưởng, Lãnh đạo bộ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1380/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)