Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ hai, 24/07/2023 17:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/7/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 766/QĐ-BXD ngày 24/07/2023 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Mục đích nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ mà Bộ Xây dựng được giao tại Quyết định số 876/QĐ-TTg bằng những nhiệm vụ cụ thể gắn với kế hoạch thực hiện để tổ chức triển khai, thực hiện kịp thời, thống nhất và hiệu quả “Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải”.

Yêu cầu cần bám sát các mục tiêu, xác định rõ các nội dung cụ thể, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm theo chức năng nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được giao trong Quyết định số 876/QĐ-TTg.

Các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc tham gia phối hợp phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện theo đúng tiến độ.

Kế hoạch gồm các nội dung sau:

1. Hoàn thiện chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đô thị cho phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh, giao thông phi cơ giới

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông đô thị cho phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh, giao thông phi cơ giới lồng ghép trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng (Luật về quản lý và phát triển đô thị, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, ...).

2. Rà soát, ban hành các quy định, tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị có đường dành riêng cho xe đạp và xe đạp điện

Nhiệm vụ 1: Rà soát, ban hành hướng dẫn, tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị có đường dành riêng cho xe đạp và xe đạp điện.

Nhiệm vụ 2: Rà soát QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng: Nghiên cứu, bổ sung quy định về hạ tầng trạm sạc điện, trạm cấp năng lượng xanh cho các phương tiện giao thông tại các đô thị, trạm xe đạp công cộng.

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này.

Cục Hạ tầng kỹ thuật là đơn vị đầu mối, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ ngành có liên quan, các đơn vị liên quan thuộc Bộ để thực hiện Kế hoạch này, báo cáo lãnh đạo Bộ theo quy định.

Văn phòng Bộ phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 766/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)