Ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023-2025

Thứ năm, 13/07/2023 15:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/7/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 722/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ Xây dựng giai đoạn 2023-2025.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai cung cấp danh mục dữ liệu mở, công bố dữ liệu mở thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số; Thu thập dữ liệu từ cộng đồng, làm phong phú kho dữ liệu mở của Bộ Xây dựng phục vụ công tác cải cách hành chính, phục vụ mục tiêu điều hành của Chính phủ.

Kế hoạch này cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng tới các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phục vụ công tác điều hành.

Kế hoạch cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp nhằm khai thác, hỗ trợ đồng thời tiếp nhận nguồn cung cấp thông tin từ người dân, doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng giao Trung tâm Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ quản dữ liệu xây dựng Cổng thông tin cung cấp dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; Theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan cập nhật dữ liệu vào Cổng dữ liệu mở của Bộ Xây dựng.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

Các cơ quan, đơn vị là chủ quản dữ liệu chủ động tiếp nhận ý kiến phản hồi của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp để xác định mức độ ưu tiên trong việc cung cấp, công bố dữ liệu mở. Đồng thời, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xây dựng, đóng góp để làm phong phú kho dữ liệu của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 722/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)