Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng

Thứ sáu, 24/03/2023 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/3/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 291/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958-29/4/2023).

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch này nhằm tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2023) dể ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son trong chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển; biểu dương những thành tựu to lớn, khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp quan trọng của ngành Xây dựng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác, học tập, lao động sản xuất; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực công tác để nhân rộng, tạo nhân tố mới, động lực mới thúc đẩy thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của ngành Xây dựng.

Kế hoạch gồm 4 nội dung chính sau đây:

1. Các hoạt động tuyên truyền

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin truyền thông (Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng) và trang Web của các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức biên soạn cuốn Kỷ yếu “Ngành Xây dựng - 65 năm xây dựng và phát triển”

Xây dựng 01 Video (thời lượng 25 phút) phát trên Bản tin truyền hình xây dựng, Báo điện tử Xây dựng và Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, nội dung về quá trình 65 xây dựng và phát triển của ngành Xây dựng.

2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành, lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 38-NQ/BCSĐ ngày 19/01/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng năm 2023; Quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; thực hiện sơ kết, tổng kết, khen thưởng đợt thi đua đặc biệt theo các quy định của pháp luật.

Triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Sơ kết các phong trào thi đua của ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2023; khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng” cho các cá nhân có thành tích, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng.

3. Tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao

Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng, Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng căn cứ tình hình thực tiễn, chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, thể thao đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

4. Tổ chức hội thảo, tọa đàm và các hoạt động chuyên môn

Tổ chức các hội thảo tổng kết việc thi hành pháp luật về quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng năm 2014 và đề xuất các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tổ chức hội nghị và triển lãm Kiến trúc Việt Nam.

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực xây dựng.

Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc ngành Xây dựng phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/12/2023 để tổng hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 291/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)