Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ

Thứ sáu, 28/05/2021 18:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 615/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng triển khai Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khắc phục căn bản những hạn chế, bất cập đang tồn tại trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài. Tạo lập môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh thuộc nhóm ASEAN 4 trước năm 2021, thuộc nhóm ASEAN 3 trước năm 2030.

Nhiệm vụ, giải pháp:

1. Đổi mới, nâng cao nhận thức, tư duy và thống nhất trong hành động về đầu tư nước ngoài

2. Tăng cường ổn định chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế

3. Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, giám sát đầu tư

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài

6. Phối hợp với các Bộ, ngành khác để triển khai các nhiệm vụ theo phân công tại Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 615/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)