Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 06/04/2021 15:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/4/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 350/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN); thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác PCTN; tăng cường phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng; kiên quyết thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Các nội dung chính của Kế hoạch gồm:

1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN

2. Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng; bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác PCTN

3. Thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị

4. Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng

6. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

7. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác giám định tư pháp

8. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối thoại về PCTN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ

9. Tập trung phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch tại Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 350/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)