Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Thứ năm, 27/08/2020 17:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/8/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1143/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, mục đích, yêu cầu và các nội dung thực hiện của Kế hoạch cụ thể như sau:

Mục đích, yêu cầu:

- Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Kết luận số 51-KL/TW).

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa phù hợp thực tiễn phát triển của ngành, lĩnh vực Xây dựng.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng về thực hiện quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân”, “đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”. Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của giáo dục.

- Việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư phải đồng bộ với sự phát triển ngành Xây dựng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả cùng với các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Bộ Xây dựng, phải tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hạn chế sau nhiều năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 29-NQ/TW).

Nội dung thực hiện:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Xây dựng trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, sinh viên.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và xu hướng hội nhập quốc tế.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1143/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)