Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Thứ tư, 01/03/2017 09:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của chính phủ 

Ngày 10/01/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Sau đây là tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến các lĩnh vực của ngành Xây dựng được nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP trong 02 tháng đầu năm 2017:

1. Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát:

1.1. Phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản, thị trường vật liệu xây dựng để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm phát triển lành mạnh, bình ổn thị trường; thực hiện rà soát các quy định của Luật Nhà ở năm 2014, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ để nghiên cứu, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội và các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá thấp tại một số đô thị lớn như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, mô hình hợp lý để huy động các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; các công cụ để kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành cho phát triển nhà ở xã hội.

Nhìn chung, tình hình thị trường bất động sản trong 02 tháng đầu năm 2017 phát triển ổn định, các giao dịch mua bán bất động sản vẫn diễn ra tại một số dự án mới khởi công, có vị trí đẹp, cụ thể như sau:

- Về lượng giao dịch: do thời gian tết Nguyên Đán vào tháng 2 nên lượng giao dịch trong tháng 2 có giảm hơn so với tháng 1, số lượng giao dịch vẫn tập trung tại những dự án bất động sản căn hộ chung cư (tại Hà Nội có khoảng 850 giao dịch trong tháng 2, giảm 34,6% so với tháng 1; tại Tp.Hồ Chí Minh có khoảng 900 giao dịch trong tháng 2, giảm 35% so với tháng 1);

- Về giá bất động sản: vẫn duy trì sự ổn định;

- Về tồn kho bất động sản: có giảm nhưng tốc độ giảm đã chậm lại, tồn kho chủ yếu là đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ (tính đến 20/02/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 29.573 tỷ đồng, giảm so với tháng 12/2016 là 1.450 tỷ đồng (giảm 4,67%); giảm so với 20/01/2017 là 575 tỷ đồng).

Thị trường vật liệu xây dựng trong 2 tháng đầu năm vẫn ổn định. Các quy hoạch, chương trình phát triển vật liệu xây dựng (Quy hoạch vật liệu xây dựng, xi măng, vôi công nghiệp, gốm sứ xây dựng, đá ốp át,...) tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm cân đối cung - cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường:

- Sản xuất, tiêu thụ xi măng và các loại vật liệu xây dựng chủ yếu (gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi công nghiệp) đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước và một phần xuất khẩu, duy trì bình ổn về thị trường và giá cả.

Trong 02 tháng đầu năm 2017, tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ ước đạt khoảng 9,4 triệu tấn, đạt 11% kế hoạch, bằng 99,6% so với cùng kỳ; trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 6,8 triệu tấn, bằng 93,3% so với cùng kỳ (do nghỉ tết Nguyên Đán dài ngày), xuất khẩu khoảng 2,6 triệu tấn, tăng 20,9 so với cùng kỳ.

- Tổng sản lượng gạch ốp lát cả nước sản xuất trong 2 tháng 2017 ước đạt 91 triệu m2, bằng 103% so với cùng kỳ; kính xây dựng ước đạt 32 triệu m2, bằng 106% so với cùng kỳ; sứ vệ sinh ước đạt 1,9 triệu sản phẩm, tương đương cùng kỳ.

Qua theo dõi, rà soát tình hình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tổng công suất thiết kế các dự án đầu tư của một chủng loại sản phẩm xây dựng chủ yếu đã vượt sản lượng định hướng trong quy hoạch, vì vậy, để đảm bảo cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường, sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm vật liệu xây dựng sản xuất trong nước, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các UBND các địa phương, Ban quản lý khu công nghiệp đề nghị có biện pháp quản lý, chỉ đạo đầu tư phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn phù hợp với quy hoạch được duyệt; ngoài ra, các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu, cơ quan đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

1.2. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng đã hoàn thành giao dự toán ngân sách và giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo đúng quy định. Trong năm 2017, vốn đầu tư công Bộ Xây dựng được giao quản lý là 483,4 tỷ đồng (trong đó: vốn trong nước là 292,36 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 191,078 tỷ đồng) được phân cụ thể cho 10 ngành, lĩnh vực. Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Xây dựng đã hoàn thành lập, rà soát hiện đang gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân đối với công trình Đại học Quốc gia Hà Nội và các công trình, dự án quan trọng, cấp bách, hoàn thành trong năm 2017 đồng thời tập trung quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình, dự án hoàn thành.

Bộ Xây dựng đã ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác đặc thù cho các đơn vị trực thuộc; ban hành Quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, đang đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; đang thực hiện xác định giá trị tài sản nhà nước để giao tài sản cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; đang xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù,...

Đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017 đã được phê duyệt; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên; trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tự cân đối, bố trí nguồn điều chỉnh tăng lương theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương theo chế độ; thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; cắt giảm tối đa các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế công tác nước ngoài, mua sắm ô tô và trang thiết bị đắt tiền…

2. Về cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện của Ngành, ban hành trong tháng 02/2017.

Tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình số 11/TTr-BXD ngày 15/2/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ, theo đó một số quy định đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng thực hiện phân cấp triệt để, hợp lý trong quản lý dự án đầu tư xây dựng giữa các cấp, các ngành, giữa trung ương và địa phương; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc, rào cản về thủ tục hành chính gây chậm trễ, tốn kém, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư, người quyết định đầu tư trong triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu, xây dựng dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Ngành và thu hút đầu tư từ nước ngoài.

Công tác cải cách thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện các thủ tục hành chính. Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4,5 trong cấp giấy phép xây dựng và chứng chỉ hành nghề,... Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, công bố công khai các thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

3. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng:

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Ngành, định mức kinh tế - kỹ thuật, suất đầu tư tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo đồng bộ, phù hợp với công nghệ mới, vật liệu mới, đáp ứng yêu cầu quản lý và hội nhập quốc tế.

Tập trung nghiên cứu, xây dựng Đề án “Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng” và Đề án “Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá trong lĩnh vực xây dựng”, hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2017; xây dựng cơ sở dữ liệu về giá xây dựng, thực hiện công bố chỉ số giá xây dựng trên phạm vi cả nước. Tiếp tục hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, các chủ thể liên quan trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng, dịch vụ đô thị và hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Tập trung hướng dẫn, kiểm tra việc thành lập sắp xếp lại các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành theo quy định của Luật Xây dựng. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên môn về xây dựng và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng…

Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, kiểm soát chất lượng công trình, an toàn trong thi công xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng, trong tháng 02/2017, Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra tại 07 công trình. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các công trình trọng điểm, Hội đồng NTNN đã thực hiện kiểm tra đối với 03 công trình: Hồ chứa nước Ngàn Trươi, Nhiệt điện Thái Bình 2, Đường cao tốc Bến Lức – Long Thành. Tập trung kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị theo Chỉ thị số 05/2016/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện Bộ đang tổng hợp tình hình từ các địa phương.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ tại Chương trình hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020 (Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015), trong đó trọng tâm là tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý. Trong 02 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cổ phần hóa 04 Tổng công ty còn lại (Sông Đà, HUD, IDICO và VICEM); đôn đốc các doanh nghiệp đã CPH thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán và thoái vốn theo kế hoạch đã phê duyệt; triển khai công tác quyết toán vốn nhà nước bàn giao sang công ty cổ phần. Tổ chức rà soát toàn bộ tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư; kiểm tra, giám sát các khoản vay của các doanh nghiệp thuộc Bộ quản lý và chuẩn bị cho việc giao kế hoạch năm cho các doanh nghiệp này.

Tiếp tục triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị gắn với cơ chế đặt hàng và giao nhiệm vụ. Bộ Xây dựng đang thực hiện rà soát, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục, phương án chuyển đổi; thực hiện rà soát, đánh giá tình hình hoạt động để chuẩn bị cho việc sắp xếp lại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế theo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020.

4.1. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Trong tháng 02/2017, Bộ Xây dựng đã hoàn thành trình Chính phủ Hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị và Luật Kiến trúc (tại Tờ trình số 14/TTr-BXD và Tờ trình số 14/TTr-BXD ngày 16/02/2017) để đăng ký vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, trong đó:

- Mục tiêu xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị: hoàn thiện hệ thống công cụ pháp luật điều chỉnh các hoạt động về phát triển đô thị hiệu quả phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhằm kiến tạo môi trường sống đô thị có chất lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần tăng khả năng cạnh tranh của các đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các vùng và cả nước.

- Mục tiêu xây dựng Luật Kiến trúc: tạo công cụ pháp lý đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu lực cao để điều chỉnh quá trình phát triển, các hoạt động kiến trúc, xây dựng nền kiến trúc Việt Nam và đội ngũ kiến trúc sư, cán bộ quản lý kiến trúc đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kiến trúc, hành nghề kiến trúc sư và xây dựng đội ngũ kiến trúc sư. Phát huy đầy đủ vai trò của kiến trúc sư, các tổ chức, cá nhân và xã hội trong hoạt động kiến trúc. Đảm bảo lợi ích của Nhà nước, nhân dân và xã hội.

Công tác nghiên cứu, soạn thảo các văn bản QPPL đã đề ra trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 đang tích cực được triển khai, nhằm hoàn thành kịp thời quy định, hướng dẫn trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Các văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (03 Nghị định, 06 Quyết định, đề án, 01 Chỉ thị) tiếp tục được hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương.

Cùng với việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Bộ Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và tác động của luật pháp, chính sách mới được ban hành trong các lĩnh vực của Ngành để kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc, chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

4.2. Tiếp tục phát triển thị trường bất động sản ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Bộ Xây dựng đang tập trung nghiên cứu, hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2017 Đề án “Đánh giá tình hình, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp thị trường, cơ chế chính sách quản lý để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh”.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát sự phát triển của thị trường bất động sản theo quy hoạch và kế hoạch; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, gắn với thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đặc biệt là nhà ở xã hội; khắc phục lệch pha cung - cầu, phát triển đa dạng các loại hàng hóa bất động sản nhà ở; đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở xã hội cho thuê, nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân.

Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư cũ xuống cấp, gây nguy hiểm, quá hạn sử dụng tại các đô thị, đặc biệt là tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc; kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung của các địa phương.

Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản bước đầu được triển khai xây dựng. Hiện Bộ Xây dựng đang xây dựng hệ thống phần mềm thông tin, cơ sở dữ liệu về Nhà ở và thị trường bất động sản để chuyển giao, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

4.3. Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Trong 02 tháng đầu năm 2017, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc nghiên cứu, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch chung Khu du lịch thác Bản Giốc và Quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch Thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng; đã hoàn thành thẩm định, hiện đang hoàn chỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh. Đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017.

Tiếp tục hướng dẫn, giám sát các địa phương đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn. Triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, kiến trúc.

Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết 01/NQ-CP giao Bộ Xây dựng chủ trì “Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch đô thị, nhất là việc quản lý quy hoạch và cấp phép xây dựng các khu đô thị mới, chung cư cao tầng tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II/2017”, Bộ Xây dựng đã thực hiện 07 đoàn thanh tra việc thực hiện quy hoạch, quản lý chất lượng và kinh doanh bất động sản tại một số dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất.

Tiếp tục quản lý, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; trong 02 tháng đầu năm đã xử lý 04 dự án xin chấp thuận đầu tư, 09 dự án xin ý kiến chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Triển khai Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị; thực hiện hướng dẫn cho một số địa phương triển khai Nghị quyết; đã thẩm định nâng loại cho 04 đô thị.

Các chương trình, chiến lược phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục triển khai theo kế hoạch: phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020; nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn 2009-2020; nâng cấp đô thị 07 tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2015-2020; nâng cấp 06 đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2012-2018; chống thất thoát, thất thu nước sạch; đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020; đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025; các dự án hỗ trợ kỹ thuật ODA,...

Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến dịch vụ tiện ích đô thị; giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, dịch vụ nghĩa trang và hỏa táng, giá nước sạch.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Tập trung nghiên cứu các Quy hoạch: kính xây dựng; phát triển công nghiệp xi măng; thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng, vật liệu xây dựng chủ yếu.

4.4. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ

Tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng và Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ. Bộ đã tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 trong đó chú trọng vào đối tượng đào tạo, chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo đảm bảo từng vị trí việc làm. Đang nghiên cứu, hoàn thành rà soát 07 quy chuẩn; hoàn thiện Chương trình KHCN trọng điểm ngành xây dựng giai đoạn 2017 – 2021 và tiếp tục triển khai các chương trình KHCN trọng điểm: xây dựng thực nghiệm công trình trên biển đảo, phát triển vật liệu xây dựng sử dụng tro, xỉ, thạch cao,...

5. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội:

Tiếp tục tập trung có hiệu quả các chương trình hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội trọng điểm:

- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Theo báo cáo của các địa phương, đến nay, đã hoàn thành hỗ trợ cho 92.517 hộ (trong đó có 52.082 hộ xây mới và 40.435 hộ sửa chữa, cải tạo); đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ cho khoảng 6.713 hộ.

- Chương trình tôn nền vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2): đã hoàn thành đầu tư xây dựng 178/179 cụm, tuyến dân cư và bờ bao (đạt 99%); đã bố trí cho 52.220 hộ khu vực ngập lũ vào ở (đạt 93,4%); đang tiến hành bổ sung thêm khoảng 130 dự án thuộc các khu vực sạt lở để triển khai trong giai đoạn 2016-2020.

- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực nông thôn: đã có khoảng 10.167 hộ dân (trong tổng số khoảng 311.000 hộ theo dự kiến) được hỗ trợ vay vốn, với dư nợ khoảng 254 tỷ đồng/394 tỷ đồng mà Ngân hàng Chính sách xã hội đã giao chỉ tiêu cho 57 địa phương.

- Chương trình đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề: đến nay đã có 88/95 dự án nhà ở sinh viên hoàn thành đưa vào sử dụng, bố trí cho khoảng gần 200.000 sinh viên; 07 dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện. Số lượng sinh viên, học sinh đã được bố trí vào ở đạt tỷ lệ bình quân chung khoảng 82%.

- Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp: đến nay, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 179 dự án, với quy mô khoảng 71.150 căn hộ, tương đương với khoảng 3,7 triệu m2, tổng mức đầu tư khoảng 25.900 tỷ đồng. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai 191 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 163.800 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 71.800 tỷ đồng.

6. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu theo Quyết định số 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đang thực hiện đề xuất các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017 và 2018-2020.

Tiếp tục tổ chức triển khai Chương trình phát triển vật liệu xây không nung; trong 2 tháng đầu năm 2017, sản xuất và tiêu thụ gạch không nung loại nhẹ đạt 0,11 tỷ viên (QTC), bằng 105% so với cùng kỳ; gạch không nung loại gạch cốt liệu đạt 0,95 tỷ viên, bằng 102% so với cùng kỳ.

Tiếp tục hướng dẫn, giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

7. Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế:

Tập trung triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng; trong đó nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác CCHC, gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với các nhiệm vụ quản lý nhà nước, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC và cải cách thủ tục hành chính;.... Đã hoàn thành xác định chỉ số cải cách hành chính của Bộ năm 2016.

Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2017; trong 02 tháng đầu năm 2017, Thanh tra Bộ đã tổ chức 23 đoàn thanh tra theo kế hoạch; đã ban hành 04 kết luận thanh tra của các đoàn năm 2016, kiến nghị xử lý số tiền 17 tỷ đồng. Hiện Thanh tra Bộ đang xây dựng kế hoạch thanh hành chính và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ để triển trong tháng 02/2017. Đã tiếp 10 lượt công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: 27 lượt đơn thư (tương đương với 12 vụ việc mới), còn lại là các đơn thư trùng lặp.

Tiếp tục thực hiện vai trò tham mưu và điều phối của 3 Ủy ban liên chính phủ do Bộ trưởng làm Chủ tịch phân ban với các nước Cuba, Angieri và Libi. Hỗ trợ các đơn vị giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nội dung Biên bản của các Kỳ họp. Tích cực tham gia các hoạt động của năm APEC Việt Nam 2017, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì “Đối thoại APEC về Đô thị hóa bền vững”, hiện Bộ đang lên chương trình và thành lập tổ công tác.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư, Bộ Xây dựng đã tổ chức làm việc với 18 đoàn khách; đã tổng hợp, đánh giá tình hình hợp tác song phương với 5 nước và tổ chức quốc tế, đề xuất các nội dung hợp tác mới của ngành; tích cực vận động các nhà tài trợ như WB, ADB, JICA, KOICA, USAID tiếp tục hỗ trợ cho các dự án liên quan đến phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội.

Các nhiệm vụ khác trong Chương trình hành động được ban hành tại Quyết định số 05/QĐ-BXD ngày 10/01/2017 của Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra.

II. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh tháng 2 và 02 tháng đầu năm 2017

Kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2017 như sau:

Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 2 ước đạt 7.677 tỷ đồng, 02 tháng đầu năm 2017 ước đạt 15.446 tỷ đồng, bằng 12,6 % so với kế hoạch năm 2017. Cụ thể như sau:

+ Giá trị xây lắp: ước thực hiện tháng 02 đạt 2.826 tỷ đồng, 02 tháng đầu năm 2017 đạt 5.841 tỷ đồng, bằng 13,5 % so với kế hoạch năm 2017.

+ Giá trị sản xuất công nghiệp và vật liệu xây dựng (kể cả TCT CN Xi măng Việt Nam): ước thực hiện tháng 2 đạt 3.166 tỷ đồng, 02 tháng đầu năm 2017 đạt 6.322 tỷ đồng, bằng 12,6% so với kế hoạch năm 2017.

+ Giá trị tư vấn: ước thực hiện tháng 02 đạt 146 tỷ đồng, 02 tháng đầu năm 2017 đạt 192 tỷ đồng, bằng 14,0% so kế hoạch năm 2017.

+ Giá trị SXKD khác: ước thực hiện tháng 02 đạt 1.539 tỷ đồng, 02 tháng đầu năm 2017 đạt 3.091 tỷ đồng, bằng 11,2% so kế hoạch năm 2017.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Báo cáo 13/BC-BXD. 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)