Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến năm 2035

Thứ tư, 21/02/2024 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/02/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 702/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho ý kiến đối với đồ án Quy hoạch chung thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đến năm 2035 (sau đây gọi tắt là Đồ án) như sau:

Về cơ sở pháp lý: Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, trong đó xác định thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên nằm trong danh mục dự kiến nâng loại đô thị loại IV (giai đoạn 2026-2030); đồng thời tại Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 25/12/2023 đã xác định mở rộng thị trấn Phù Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV giai đoạn 2026-2030. Do đó, việc lập Quy hoạch chung đô thị Phù Yên là có cơ sở.

Căn cứ Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 của tỉnh Sơn La và Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó đề xuất mở rộng thị trấn Phù Yên (trên cơ sở toàn bộ ranh giới hành chính thị trấn Phù Yên hiện tại và một phần diện tích các xã: Quang Huy, Huy Hạ và Huy Bắc, quy mô khoảng 1.484,95 ha); đồng thời căn cứ điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và khoản 7 Điều 29 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, việc UBND tỉnh Sơn La lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng là phù hợp với quy định.

Đối với phạm vi nghiên cứu quy hoạch và thời hạn quy hoạch:

Phạm vi quy hoạch thị trấn Phù Yên sẽ mở rộng ra các xã: Quang Huy, Huy Hạ và Huy Bắc (khu vực nghiên cứu chưa được công nhận là đô thị) để hình thành đô thị mới, vì vậy tên đồ án cần điều chỉnh là Quy hoạch chung đô thị Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Việc nghiên cứu mở rộng thị trấn Phù Yên - đô thị Phù Yên (quy mô khoảng 1.484,95 ha) phải phù hợp về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa; đảm bảo không xảy ra lãng phí đầu tư, cơ sở vật chất, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Về thời hạn quy hoạch: Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định thời hạn lập quy hoạch đối với đô thị mới là từ 20 đến 25 năm. Do đó, đề nghị rà soát, điều chỉnh thời hạn quy hoạch trên làm cơ sở tính toán, dự báo (quy mô dân số, đất đai, hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của đô thị từng giai đoạn) đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, tiếp thu giải trình đầy đủ các nội dung góp ý: các Sở, Ngành có liên quan và các ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Chịu trách nhiệm rà soát, đảm bảo các số liệu đo đạc liên quan đến đất lúa, đất rừng và đất dân cư hiện trạng; đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về: Bảo vệ rừng, môi trường, đất đai, nhà ở, xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Về nội dung thuyết minh, bản vẽ đề nghị rà soát, đảm bảo tuân thủ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn.

Bên cạnh đó Bộ cũng để nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La bổ sung và làm rõ một số nội dung sau:

- Về đánh giá hiện trạng:

+ Đề nghị rà soát phần đánh giá và bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành (liên quan đến đất dân dụng và ngoài dân dụng), việc thống kê diện tích đất đơn vị ở phải căn cứ trên hệ thống bản đồ và số liệu do ngành tài nguyên môi trường cung cấp, cập nhật tại thời điểm lập quy hoạch; rà soát số liệu các loại đất nông, lâm nghiệp, đặc biệt là đất đơn vị ở đô thị và khu dân cư nông thôn; không hợp thức hóa sai phạm (nếu có), sử dụng sai mục đích.

+ Bổ sung đánh giá thực trạng phát triển dân số (đô thị và nông thôn) khu vực lập quy hoạch cũng như của huyện Phù Yên (thống kê 05 năm gần nhất). Đề nghị phân tích các giá trị cảnh quan tại vùng phía Bắc của đô thị (khu vực đồi núi xã Quảng Huy dự kiến phát triển dịch vụ du lịch); bổ sung, làm rõ các khu vực cần bảo tồn tôn tạo; khu vực cấm xây dựng, đặc biệt là các khu vực rừng tự nhiên và rừng phòng hộ.

+ Bổ sung đánh giá năng lực, phạm vi phục vụ của hệ thống vận tải công cộng, hệ thống cấp nước sạch hiện hữu và tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; thực trạng thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, hiện trạng đất nghĩa trang trên địa bàn đô thị Phù Yên.

+ Việc xác định mục tiêu xây dựng đô thị Phù Yên đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV vào năm 2030: cần đánh giá kỹ động lực, thực trạng đầu tư phát triển đô thị; đánh giá thực trạng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của đô thị trên cơ sở các tiêu chí theo Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, Nghị quyết số 26/2022/NQ-UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13.

+ Về đánh giá, rà soát các quy hoạch và dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn: Làm rõ sự phù hợp hay không phù hợp với các quy hoạch chung thị trấn Phù Yên năm 2016 và các quy hoạch chung xã; trên cơ sở đó xác định các vấn đề phải giải quyết, để đảm bảo phù hợp với các mục tiêu, chiến lược phát triển của đô thị tỉnh Sơn La, cũng như của huyện Phù Yên trong giai đoạn tới.

- Phần mục tiêu, tính chất và động lực phát triển đô thị: Đề nghị làm rõ các định hướng của các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh Sơn La liên quan đến đô thị Phù Yên; đặc biệt cần làm rõ các động lực phát triển đô thị (liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ chế biến).

- Về dự báo về quy mô dân số và đất đai từng giai đoạn: Cần có sự điều chỉnh (giai đoạn 2035 và 2045) để phù hợp với quy định hiện hành. Đối với dự báo tỷ lệ tăng dân số trong cả giai đoạn là 3,75% là chưa đủ cơ sở; đề nghị xem xét để phù hợp với điều kiện thực tế địa phương (hiện trạng cũng như định hướng toàn huyện Phù Yên khoảng 1,0%), việc dự báo tỷ lệ tăng dân số của đô thị cần có luận cứ dựa trên cơ sở khoa học, động lực phát triển của đô thị.

- Về chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Đề nghị làm rõ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án, đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu đất dân dụng theo quy định tại QCVN 01:2021/BXD.

- Về tổ chức kiến trúc cảnh quan: Xác định rõ tên, ranh giới, quy mô các phân khu chức năng; làm rõ các nguyên tắc, định hướng cụ thể, các yêu cầu về kiểm soát kiến trúc cảnh quan đối với từng khu chức năng: các khu vực đô thị hiện hữu (khu 1- thị trấn Phù Yên hiện hữu), khu vực mới mở rộng (khu 2); khu vực phát triển dịch vụ du lịch, bảo tồn hệ sinh thái (khu 3).

- Về quy hoạch sử dụng đất: đối với các khu dân cư nông thôn đưa vào khu vực đô thị cần có giải pháp quy hoạch quản lý đất đai (các quỹ đất xen kẹt, chuyển đổi đất nông nghiệp), đảm bảo khi tăng quy mô dân số và mật độ dân số, cần bổ sung hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đề nghị bổ sung luận cứ, cơ sở phát triển đất dịch vụ du lịch đảm bảo tiết kiệm hiệu quả sử dụng đất.

- Về đề xuất trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái đồi thông Noong Cốp và các khu dịch vụ du lịch ven suối Gọt (quy mô khoảng 92,27 ha) là chưa đủ cơ sở (xem xét sự phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh); đề nghị bổ sung luận cứ, làm rõ nhu cầu phát triển du lịch - dịch vụ tại khu vực trên, đặc biệt không phát triển trên đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất và thuộc khu vực bảo vệ sinh thái tự nhiên.

- Về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Đối với quy hoạch giao thông: Làm rõ giải pháp quy hoạch, quy mô các tuyến giao thông đối ngoại (đặc biệt làm rõ các tuyến kết nối liên vùng huyện, tuyến tránh qua đô thị), rà soát lại giải pháp, quy mô các đường đô thị ra các khu vực chưa phát triển (hiện đang quy hoạch ra các khu vực đất nông nghiệp).

+ Đối với giải pháp san nền, thoát nước mưa: Làm rõ giải pháp liên kết vùng (tiêu thoát nước, phòng chống lũ); lam rõ lưu vực thoát nước đô thị với hệ thống thủy lợi; có giải pháp cụ thể đối với các khu vực phát triển đô thị. 

+ Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác: Tính toán, xác định vị trí, quy mô, giải pháp thiết kế hệ thống và các công trình hạ tầng kỹ thuật: Trạm biến áp, trạm cấp nước, thu gom và trạm xử lý nước thải…; làm rõ các giải pháp kết nối đối với các khu vực hiện hữu, khu vực mới; bổ sung phần khối lượng tính toán và khái toán kinh tế các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

- Nguồn lực phát triển đô thị: Bổ sung danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; làm rõ về nhu cầu vốn, nguồn lực thực hiện để đảm bảo tính khả thi (đặc biệt là các công trình dịch vụ công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đạt theo tiêu chuẩn đô thị loại V và hướng tới đô thị loại IV).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 702/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)