Bộ Xây dựng cho ý kiến về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040

Thứ sáu, 16/02/2024 16:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6274/UBND-ĐTXD ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc lấy ý kiến về Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 627/BXD-QHKT có ý kiến như sau:

1. Căn cứ pháp lý lập quy hoạch

Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 được lập căn cứ và cụ thể hóa định hướng tại Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025, Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, trên cơ sở điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa và vùng phụ cận đến năm 2025. Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có định hướng phát triển đô thị Tuy Hòa (thành phố Tuy Hòa mở rộng); bên cạnh đó, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có phạm vi gồm một phần phía Nam thành phố Tuy Hòa; các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan phạm vi lập quy hoạch cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần chỉ đạo:

(i) Cập nhật, bổ sung căn cứ pháp lý các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch xây dựng khu chức năng nêu trên; lưu ý trường hợp lập Quy hoạch chung cho đô thị Tuy Hòa theo định hướng tại Quy hoạch tỉnh Phú Yên, cần thực hiện theo quy định pháp luật đối với đô thị mới;

(ii) Rà soát, cập nhật đầy đủ căn cứ pháp lý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 và Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng…

(iii) Rà soát nội dung đồ án quy hoạch đảm bảo thống nhất, phù hợp với định hướng phát triển tại Quy hoạch tỉnh Phú Yên, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên; đồng thời đảm bảo yêu cầu về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Trình tự lập quy hoạch

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận được lập theo Nhiệm vụ quy hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt tại Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 (NVQH-2019); đã thực hiện việc lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; được Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị thẩm định ngày 01/7/2022; Hội đồng nhân dân thành phố Tuy Hòa thông qua tại Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 25/12/2023. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần lưu ý chỉ đạo thực hiện việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan và nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện thẩm định theo đúng quy định.

3. Phạm vi, ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 được lập trên cơ sở điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận đến năm 2025 (QHC-2007) theo NVQH-2019 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt. Tuy nhiên, phạm vi, ranh giới, quy mô diện tích nghiên cứu, lập quy hoạch (17.354,27 ha) chưa thống nhất với QHC-2007, cũng như với NVQH-2019 đã được phê duyệt. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần chỉ đạo rà soát, bổ sung thuyết minh làm rõ về phạm vi, ranh giới, quy mô diện tích lập quy hoạch, đảm bảo thống nhất, phù hợp với loại hình lập điều chỉnh quy hoạch theo quy định pháp luật.

4. Nội dung đồ án quy hoạch

- Việc rà soát, đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch, đánh giá quỹ đất xây dựng đô thị phải được thực hiện đầy đủ, số liệu hiện trạng cần cập nhật theo thời điểm trình phê duyệt. Lựa chọn đất xây dựng đô thị phải đảm bảo các yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu, phòng tránh lũ lụt, sạt lở đất, động đất.

- Nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch, dự án đã được phê duyệt cần thực hiện đầy đủ, nêu cụ thể những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của quy hoạch và trong tổ chức thực hiện theo quy hoạch; xác định rõ những yêu cầu phát triển làm cơ sở đề xuất định hướng, giải pháp quy hoạch phù hợp. Lưu ý không thực hiện “cập nhật”, “tích hợp” các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư, ý tưởng đầu tư chưa đảm bảo điều kiện về pháp lý; tránh hợp thức hóa các dự án vi phạm (nếu có).

- Bổ sung thuyết minh về cơ sở dự báo, phương pháp dự báo dân số, động lực phát triển đô thị để đề xuất phương án quy hoạch khả thi.

- Rà soát đảm bảo mục tiêu quy hoạch, tính chất, chức năng đô thị, định hướng phát triển thống nhất, phù hợp với định hướng tại Quy hoạch tỉnh Phú Yên, các quy hoạch ngành quốc gia liên quan, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được phê duyệt.

- Rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, quy chuẩn xây dựng, quy định pháp luật liên quan, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất xây dựng đô thị. Đối với với chỉ tiêu đất dân dụng bình quân toàn đô thị, đồ án quy hoạch đến năm 2040 là 91,3 m2/người vượt so với quy định đối với đô thị loại I - II tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD (45-60 m2/người), do đó, đề nghị bổ sung thuyết minh luận chứng về trường hợp quy hoạch đô thị có tính đặc thù và có giải pháp quy hoạch phù hợp.

- Nội dung đồ án quy hoạch phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, quản lý và bảo vệ rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng), bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, công trình kiến trúc, cảnh quan có giá trị.

- Lưu ý có giải pháp tổ chức không gian kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông đô thị với hệ thống giao thông quốc gia đi qua địa bàn (đường bộ cao tốc, đường sắt Bắc - Nam, sân bay Tuy Hòa…).

- Rà soát nội dung định hướng phát triển công nghiệp (như hình thành khu công nghiệp tập trung An Phú - An Chấn với quy mô 400-500 ha; di dời khu công nghiệp An Phú…), phát triển một số chức năng cấp vùng đảm bảo phù hợp với định hướng tại Quy hoạch tỉnh Phú Yên, quy hoạch ngành quốc gia có liên quan, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được phê duyệt.

5. Hồ sơ đồ án quy hoạch

Bổ sung đầy đủ thành phần, nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn (thay cho Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 627/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)