Hướng dẫn một số quy định về việc đóng kinh phí bảo trì cho diện tích để xe ô tô mà Chủ đầu tư chưa bán tại nhà chung cư

Thứ năm, 28/09/2023 16:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4315/BXD-QLN gửi Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (sau đây gọi tắt là Công ty) hướng dẫn một số quy định về việc đóng kinh phí bảo trì cho diện tích để xe ô tô mà Chủ đầu tư chưa bán tại nhà chung cư. 

Theo đó, liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng của chủ đầu tư đối với chỗ để xe trong nhà chung cư, tại điểm b khoản 1 Điều 101 Luật Nhà ở 2014, điểm đ khoản 4 Điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi chung là Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư) đã quy định: Đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư thì người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê; trường hợp không mua hoặc không thuê thì chỗ để xe ô tô này thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư và chủ đầu tư không được tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này. Việc bố trí chỗ để xe ô tô của khu nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng. Trường hợp người mua, thuê mua căn hộ không mua chỗ để xe ô tô thì các bên phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ là phần diện tích này thuộc quyền sở hữu và quản lý của chủ đầu tư, chủ đầu tư không được tính chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này vào giá bán, giá thuê mua căn hộ.

Liên quan đến việc đóng kinh phí bảo trì phần diện tích khác không phải là diện tích căn hộ (bao gồm chỗ để xe ô tô, văn phòng, thương mại,...), tại điểm b khoản 1 Điều 108 Luật Nhà ở 2014 đã quy định: Đối với phần diện tích khác trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần diện tích thuộc sở hữu chung thì chủ đầu tư phải đóng 2% giá trị căn hộ, phần diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá bán căn hộ có giá cao nhất của nhà chung cư đó.

 Liên quan đến trách nhiệm đóng kinh phí bảo trì phần diện tích để xe ô tô đã được cá nhân, tổ chức mua từ chủ đầu tư để sở hữu riêng, tại khoản 2 Điều 11 quy định: chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí để thực hiện bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật Nhà ở và Quy chế này. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được xác định theo quy định tại Điều 108 Luật Nhà ở 2014.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty đối chiếu các quy định nêu trên với trường hợp cụ thể của mình để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thì đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4315/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)