Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Xây dựng

Thứ hai, 27/02/2023 16:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/02/2023, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 112/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong: (i) Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; (ii) Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL); (iii) Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, góp phần đưa công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và các văn bản hướng dẫn,…và các Chương trình phối hợp, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác; tăng cường theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các Chương trình, Kế hoạch và Đề án do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền năm 2022, 2023 (Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng…) và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội... có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật điều chỉnh về Quy hoạch đô thị và nông thôn; Luật điều chỉnh về quản lý và phát triển đô thị; Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước…).

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật của Bộ.

Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.

Thực hiện rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương của Bộ để đề nghị miễn nhiệm, công nhận báo cáo viên pháp luật theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm đổi mới vào nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại; tổ chức giáo dục pháp luật, bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy pháp luật và dạy môn giáo dục công dân.

Chủ trì thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể tại Bộ như: (i) Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; (ii) Đẩy mạnh công tác PBGDPL về quyền con người gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số: 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt Đề án “Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam giai đoạn 2023-2028”; 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; (iii) Thực hiện các chương trình truyền thông về PBGDPL…

Triển khai thực hiện Chương trình hợp tác truyền thông giữa Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2022- 2026 và Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Bộ Xây dựng và Báo nhân dân giai đoạn 2022-2026 và các Chương trình phối hợp khác (nếu có).

Phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL.

Chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường triển khai thực hiện các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác theo quy định (Đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm, trả lời trực tuyến; Trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật ngành Xây dựng; Tổ chức truyền thông, phổ biến bằng hình thức họp báo, thông cáo báo chí; Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia …).

Cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin pháp luật và giải đáp pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cập nhật kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và duy trì chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan chủ động triển khai theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Vụ Pháp chế chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng theo Kế hoạch này.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm: Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Vụ Pháp chế để bố trí, sắp xếp các lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo phù hợp về thời gian, địa điểm, thành phần và chất lượng báo cáo viên; Cử báo cáo viên pháp luật Trung ương để tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch của Bộ; Đề xuất phương án tổ chức lồng ghép việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình hàng năm của Bộ với việc triển khai các chương trình, đề án khác do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Văn phòng Bộ và các đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách chi thường xuyên của Bộ và của đơn vị theo quy định hiện hành, đồng thời triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ trương xã hội hóa.

Các đơn vị thuộc Bộ định kỳ 06 tháng (trước ngày 01/06), hàng năm (trước ngày 01/12) báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế) để tổng hợp, (Lưu ý: Thời điểm chốt số liệu báo cáo 06 tháng từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2023 và báo cáo 01 năm từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/11/2023 theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 112/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)