Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc điều chỉnh giảm diện tích dự án KCN Thủ Thừa, tỉnh Long An

Thứ sáu, 17/02/2023 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 17/02/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 529/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho ý kiến đối về nội dung điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp (KCN) Thủ Thừa, tỉnh Long An.

KCN Thị trấn Thủ Thừa quy mô diện tích 188ha đã được xác định tại văn bản số 463/TTg-KTN ngày 28/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phương án điều chỉnh Quy hoạch phát triển KCN của tỉnh Long An; Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN thị trấn Thủ Thừa đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 05/7/2019.

KCN Thủ Thừa đã được xác định trong đồ án quy hoạch chung đô thị khu vực thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đến năm 2025, tỷ lệ 1/5.000 theo Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 30/05/2013; được phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Long An. Việc đề xuất điều chỉnh giảm quy mô diện tích KCN Thủ Thừa cần thực hiện theo trình tự, thủ tục điều chỉnh được quy định tại Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quy định quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; đảm bảo không hợp thức hóa các vi phạm trong tổ chức thực hiện theo quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp thay đổi phạm vi ranh giới, quy mô diện tích KCN Thủ Thừa, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng KCN Thủ Thừa và các quy hoạch đô thị có liên quan theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương thực hiện theo quy đinh pháp luật về đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 529/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)