Thẩm quyền công bố, ban hành định mức theo Thông tư số 13/2018/TT/BXD để xác định giá dịch vụ xử lý nước thải

Thứ ba, 20/12/2022 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 20/12/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5761/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn làm rõ đơn vị có thẩm quyền phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật tại Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức phục vụ xác định giá dịch vụ xử lý nước thải.

1. Định mức kinh tế - kỹ thuật về thoát nước và xử lý nước thải do cơ quan có thẩm quyền công bố, ban hành nêu tại Thông tư số 13/2018/TT-BXD bao gồm:

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Xây dựng công bố, ban hành theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng (nay là khoản 3 Điều 2 Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ).

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành làm cơ sở xác định giá dịch vụ thoát nước theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (nay là điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên).

Tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 13/2018/TT-BXD quy định “Trường hợp các công tác chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật để xác định hao phí vật tư, nhân công, máy, thiết bị trực tiếp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hoặc ban hành, đơn vị lập phương án giá tổ chức xác định hao phí vật tư, nhân công, máy, thiết bị hợp lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt làm cơ sở để xác định chi phí vật tư, nhân công, máy, thiết bị trực tiếp khi lập phương án giá dịch vụ thoát nước”.

2. Việc ban hành quy trình kỹ thuật, công nghệ xử lý; tiêu chuẩn, quy chuẩn xử lý nước thải

a) Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải: “Đơn vị thoát nước xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy trình quản lý, vận hành hệ thống thoát nước”.

- Pháp luật liên quan đến lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải không quy định về thẩm quyền công bố, ban hành quy trình kỹ thuật, công nghệ xử lý nước thải. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 ban hành quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Do đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết công bố, ban hành quy trình kỹ thuật, công nghệ xử lý làm cơ sở xác định định mức kinh tế - kỹ thuật, xây dựng giá dịch vụ thoát nước đối với Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà phù hợp với chất lượng dịch vụ, chế độ, chính sách của Nhà nước và điều kiện thực tế tại địa phương, tuân thủ quy định pháp luật.

b) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải và các Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5761-BXD-KTXD_20122022.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5761/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)