Xác nhận thực trạng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Dương

Thứ hai, 10/10/2022 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4540/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương về việc xác nhận thực trạng nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Theo đó, tại khoản 6 Điều 63 Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Chính phủ quy định chi tiết giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, việc đầu tư xây dựng, mua nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội, loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội, việc giảm thuế và ưu đãi vốn tín dụng đối với trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, việc cho thuê, cho thuê mua, bán và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.”.

Tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP) quy định về hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Trong đó có quy định: “Bộ Xây dựng ban hành mẫu giấy tờ để thực hiện các quy định tại Điều này.”.

Tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/ 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định: “Đối với hộ gia đình, cá nhân vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện về nhà ở, cư trú và thu nhập thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.”.

Tại mẫu số 03 Phụ lục II Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng quy định:

Xác nhận của UBND cấp xã về thực trạng nhà ở:

Thực trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình ……….. đúng như nội dung của người đề nghị.

(ký tên, đóng dấu)”.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên thì nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thực trạng nhà ở thực hiện theo đúng quy định tại mẫu số 03 Phụ lục II Thông tư số 09/2021/TT-BXD như nêu trên.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4540-BXD-QLN_10102022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4540/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)