Hướng dẫn triển khai xây dựng công trình Bệnh viện dã chiến sử dụng vốn đầu tư công theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp

Thứ ba, 28/09/2021 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 27/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3998/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Long An về việc hướng dẫn triển khai xây dựng công trình Bệnh viện dã chiến sử dụng vốn đầu tư công theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

1. Việc quản lý đầu tư xây dựng Bệnh viện dã chiến theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, sau khi quyết định đầu tư xây dựng Bệnh viện dã chiến, người có thẩm quyền ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Các bước thực hiện dự án/công trình khẩn cấp được thực hiện đồng thời hoặc hoàn thiện hồ sơ sau để kịp thời triển khai thi công xây dựng công trình và đưa vào sử dụng theo yêu cầu của Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án đầu tư công khẩn cấp theo Điều 42 Luật Đầu tư công năm 2019. Đề nghị quý Cơ quan liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn.

3. Căn cứ vào Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, chủ đầu tư giao tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về năng lực thực hiện công việc khảo sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư và nhà thầu được giao thực hiện có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục về chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật đấu thầu số 6144/BKHĐT-QLĐT ngày 13/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình để đưa công trình vào khai thác sử dụng được đại diện Sở Xây dựng tại địa phương kiểm tra tại hiện trường và thống nhất (nếu đủ điều kiện) xác nhận bằng biên bản về kết quả nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng.

5. Để đáp ứng kịp thời về tiến độ thi công xây dựng công trình theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật Xây dựng và Điều 58 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ không yêu cầu lập, thẩm định, phê duyệt dự án khi thực hiện.

6. Các chi phí phát sinh theo các quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 (như chi phí xét nghiệm cho công nhân, chi phí 3 tại chỗ, chi phí xử lý công trường khi có trường hợp công nhân bị nhiễm Covid-19,…) được xác định bằng cách lập dự toán và tính bổ sung vào khoản mục chi phí khác thuộc tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình (quy định tại điểm e khoản 2 Điều 5, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP).

7. Đối với tình hình giá các yếu tố đầu vào (vật liệu, nhân công, máy thi công) tăng cao do ảnh hưởng tiêu cực của tình hình dịch bệnh, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm công bố hoặc giao cơ quan có thẩm quyền công bố kịp thời, sát với thực tế các thông tin về giá. Trường hợp giá, đơn giá không có trong công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có nhưng không phù hợp, không đáp ứng được yêu cầu, người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình quyết định việc lựa chọn giá các yếu tố đầu vào phù hợp với yêu cầu của công trình và điều kiện cụ thể tại địa phương trên cơ sở báo giá của nhà sản xuất, cung cấp hoặc theo giá trong hợp đồng cung cấp, trong hóa đơn giá trị gia tăng hoặc theo dữ liệu chi phí của dự án, công trình tương tự đã thực hiện để xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nội dung này đã được quy định, hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

8. Việc hoàn thiện hồ sơ được thực hiện vào thời gian thích hợp theo yêu cầu của Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp; đối với việc trưng mua, trưng dụng tài sản thực hiện theo quy định của Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành. Người quyết định đầu tư quyết định về việc thanh lý tài sản theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 và văm bản hướng dẫn thi hành.

9. Việc thanh, quyết toán công trình căn cứ theo cơ chế thanh toán, quyết toán đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình đặc thù quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016, số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016, số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3998-BXD-HDXD_27092021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3998/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)