Hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án đầu xây dựng công trình

Thứ ba, 02/02/2021 17:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/02/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 343/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn áp dụng hệ số chi phí quản lý dự án theo quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng do Ban Quản lý dự án chuyên ngành là chủ đầu tư, được giao trực tiếp quản lý dự án.

Theo quy định tại khoản 3 mục I phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng, trường hợp dự án được quản lý theo hình thức chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án, chi phí quản lý dự án xác định theo định mức quy định tại Bảng số 1 mục II phần I kèm theo Quyết địnhvà điều chỉnh với hệ số k=0,8.2.

Đối với Ban Quản lý dự án chuyên ngành do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP) thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 mục I phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD, chi phí quản lý dự án áp dụng hệ số 1. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_343-BXD-KTXD_02022021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 343/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)