Hướng dẫn triển khai thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất

Thứ năm, 07/01/2021 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 07/01/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 47/BXD-QLN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ hướng dẫn một số thủ tục để triển khai thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án có sử dụng đất.

1. Về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở 2014 thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hoặc dự án có sử dụng đất hỗn hợp mà có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở, do đó, các dự án hỗn hợp đa mục tiêu (bao gồm cả sân golf, thương mại, dịch vụ,...) nhưng có dành diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở là dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở.

Hiện nay, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 vừa được Quốc hội Khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021) đã thống nhất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư (sửa đổi), theo đó cơ quan chủ trì thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình; sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, nhà ở, khu đô thị theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan.

Do đó, căn cứ các quy định nêu trên thì thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có mục đích sử dụng hỗn hợp, trong đó có nhà ở được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

2. Đối với các nội dung liên quan mà Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ hỏi về đấu thầu dự án có hợp phần sân golf; thủ tục đấu thầu, đấu giá đối với các dự án, bao gồm cả đất đã giải phóng mặt bằng và đất chưa giải phóng mặt bằng và thẩm quyền thu hồi đất đối với dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư và Luật Đất đai, do đó đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_47-BXD-QLN_07012021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 47/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)