Hướng dẫn thực hiện thẩm định, xin cấp phép xây dựng đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội

Thứ hai, 22/08/2022 16:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3725/BXD-HĐXD gửi Công ty Cổ phần Hanel Mirolin hướng dẫn thực hiện thẩm định, xin cấp phép xây dựng đối với dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng được thực hiện trên khu đất tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội có diện tích 7,37ha, sử dụng nguồn vốn khác, căn cứ theo quy hoạch chi tiết đã được Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 và 2224/QĐ-UBND ngày 05/7/2019. Dự án đã được Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 2204/SXD-QLXD ngày 19/3/2020.

Đối tượng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở quy định tại Điều 83, 83a Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 25, khoản 26 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng). Theo đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định với các dự án sử dụng vốn khác tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. Đề nghị Công ty Cổ phần Hanel Mirolin xác định khu vực lập dự án và căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Khoản 2 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 quy định: “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.”. Do vậy, trường hợp dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng do chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở thì thuộc đối tượng cấp phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng) theo nguyên tắc áp dụng hiệu lực pháp lý Luật Xây dựng cao hơn Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14). Thành phần hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng, quy trình cấp phép xây dựng được quy định tại Điều 43, Điều 54 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3725-BXD-HDXD_22082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3725/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)