Hướng dẫn về hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng

Thứ tư, 13/09/2023 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4102/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ hướng dẫn về hồ sơ thanh toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.

2. Trách nhiệm quản lý, xác nhận khối lượng thi công xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 17, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 06/202l/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng. Theo đó, trường hợp chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư thuê tư vấn giám sát thì tư vấn giám sát có trách nhiệm ký xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành, trừ trường hợp hợp đồng tư vấn giám sát giữa các bên có quy định khác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4102/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)