Hướng dẫn nội dung hoàn thiện hồ sơ dự toán xây dựng công trình

Thứ năm, 19/01/2023 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/01/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 227/BXD-KTXD gửi Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum về nội dung hoàn thiện hồ sơ dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum.

Theo đó, trên cơ sở Tờ trình số 50/TTr-TA ngày 29/8/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, Bộ Xây dựng đã thực hiện thẩm định dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum và thông báo kết quả thẩm định tại văn bản số 487/KTXD-VP ngày 10/10/2022. Việc thẩm định dự toán xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng gồm các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; trong đó tập trung vào sự tuân thủ các quy định pháp luật trong xác định dự toán xây dựng công trình.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định dự toán xây dựng công trình theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; trong đó gồm kết quả hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình thẩm định dự toán (nếu có) theo ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng (đối với các trường hợp dự toán xây dựng công trình được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định) và các ý kiến giải trình. Do đó, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum (chủ đầu tư dự án) căn cứ các nội dung nêu tại văn bản số 487/KTXD-VP, yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự toán xây dựng công trình Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum, chủ động triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định; chịu trách nhiệm về các nội dung do mình thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_227-BXD-KTXD_19012023_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 227/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)