Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ sáu, 31/10/2014 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 13/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2546/BXD-PC gửi các đơn vị trực thuộc Bộ về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13, ngày 09 tháng 11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật). Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Để Ngày Pháp luật được triển khai thống nhất và hiệu quả thiết thực, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan đơn vị mình những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích:

Tiếp tục tổ chức Ngày pháp luật một cách thiết thực có hiệu lực, hiệu quả đúng quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, theo dõi, tổ chức thi hành pháp luật.

Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định… quan trọng mới được ban hành có liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và của nhân dân, đồng thời giúp người dân tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách cảu Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu:

Ngày pháp luật phải được tổ chức sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, chú trọng triển khai tới các cơ quan, đơn vị ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thi hành pháp luật của ngành Xây dựng, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

3. Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2014 và các khẩu hiệu tuyên truyền:

Chủ đề: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” .

Các khẩu hiệu:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và góp phần xây dựng xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cá nhân, tổ chức”;

- “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”.

4. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014.

Nội dung:

Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp năm 2013 trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội;

Tuyên truyền, phổ biến những luật đã được Quốc hội khóa XIII xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 như: Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật Phá sản…

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chủ quyền biển đảo, các vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về bình đẳng giới, về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và về những lĩnh vực khác phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng: các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 kèm theo Quyết định số 126/QĐ-BXD ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan.

Các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật phù hợp với đối tượng là giáo viên, giảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của đơn vị mình đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”.

Các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật phù hợp với đối tượng là đoàn viên thanh niên của cơ quan, đơn vị mình đáp ứng yêu cầu tại Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tăng cường công tác phổ biên, giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015.

Hình thức phổ biến, tuyên truyền:

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ về ý nghĩa của Ngày Pháp luật, các hoạt động triển khai Ngày Pháp luật của cơ quan, đơn vị.

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2014, đặc biệt trong tuần lễ từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 qua hệ thống áp phích, băng rôn tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành Xây dựng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia tích cực cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp.

Thời gian tổ chức triển khai Ngày Pháp luật năm 2014: Tổ chức các hoạt động Ngày pháp luật năm 2014 trong thời gian từ tháng 10/2014 đến hết tháng 11/2014, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 03 đến ngày 09/11/2014.

Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2014 và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trước ngày 01/12/2014.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2546/BXD-PC.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 2546 BXD-PC 13-10-2014.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)