Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về tiêu chí đô thị sinh thái

Thứ năm, 26/09/2019 14:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 26/9/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 87/BXD-PTĐT gửi Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ hướng dẫn về tiêu chí đô thị sinh thái.

1. Bộ Xây dựng đang nghiên cứu về đô thị sinh thái và lồng ghép nội dung này vào dự thảo các quy định về pháp luật để trình cấp có thẩm quyền. Bộ Xây dựng hoan nghênh địa phương chủ động nghiên cứu và ứng dụng các kết quả nghiên cứu về đô thị sinh thái vào công tác quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với điều kiện và năng lực của từng địa phương.

2. Theo đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ), huyện Phong Điền được lựa chọn là huyện thực hiện thí điểm dự án “Thí điểm lập quy hoạch xây dựng vùng huyện nông thôn mới huyện Phong Điền – thành phố Cần Thơ đến năm 2040”. Căn cứ mục tiêu và nguồn lực phát triển đô thị của thành phố Cần Thơ, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu các chỉ tiêu tại thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thi tăng trưởng xanh và các văn bản pháp luật khác để nghiên cứu đề xuất các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị sinh thái cho Cần Thơ, đảm bảo các quy định của pháp luật về phát triển đô thị.

3. Nội dung quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được quy định tại Điều 23 Luật Xây dựng, Khoản 1 Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ nghiên cứu, thực hiện theo quy định pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 87/BXD-PTĐT.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_87-BXD-PTDT_26092019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)