Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa VLXD nhóm 2 nhập khẩu theo QCVN 16:2023/BXD

Thứ ba, 09/04/2024 16:42
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01032024/CV ngày 19/3/2024, số 01022024/CV ngày 21/02/2024, số 01012024/CV ngày 26/01/2024 của Công ty TNHH Tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) về việc vướng mắc trong việc kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2023/BXD.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1526/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

1. Về việc quy định kiểm tra chất lượng khi nguyên liệu ván gỗ nhân tạo của Công ty nhập khẩu để sản xuất tủ bếp gỗ để xuất khẩu đi nước ngoài, không sử dụng, không mua bán và không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

Tại Khoản 1.1.2, mục 1.1, phần 1 QCVN 16:2023/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BXD quy định: “Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu; mẫu hàng để thử nghiệm; hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm; hàng hóa tạm nhập - tái xuất, không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới, quà biếu, tặng trong định mức thuế; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ và hàng chuyên dụng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh”.

Tại điểm 4, mục VIII, Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2023/BXD quy định sản phẩm Ván gỗ nhân tạo có mã số HS 4411.1200; 4411.1300; 4411.1400; 4411 9200; 4411.9300; 4411.9400; 4410.1100; 4418.99.00 là sản phẩm vật liệu xây dựng phải chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2023/BXD.

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì Công ty phải làm chứng nhận hợp quy cho sản phẩm ván gỗ nhân tạo nhập khẩu theo QCVN 16:2023/BXD.

2. Về việc quy định kiểm tra chất lượng khi nhà cung cấp ván gỗ nhân tạo tại nước ngoài đã có chứng nhận hàng hóa đạt chất lượng tiêu chuẩn GB/T 19001-2016/ISO 9001-2015 và chứng nhận còn hiệu lực.

Tại mục 3.3.2. Phần 3 QCVN 16:2023/BXD quy định: “Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Đơn vị nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP gửi về Cơ quan kiểm tra tại địa phương để xem xét, xác nhận miễn giảm.”

 Tại điểm đ mục 3.3 Phần 3 QCVN 16:2023/BXD quy định: Trường hợp, hàng hóa đã được Tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất khẩu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu), Giấy chứng nhận hợp quy cho Cơ quan kiểm tra.”

Công ty liên hệ với Tổ chức chứng nhận được Bộ Xây dựng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hoặc thừa nhận còn hiệu lực và đối chiếu với các quy định nêu trên để nghiên cứu, áp dụng.

3. Về việc quy định kiểm tra chất lượng khi mặt hàng Ván gỗ nhân tạo - Ván sợi theo QCVN 16:2023/BXD áp dụng TCVN 7753:2007 để kiểm tra.

Các tiêu chí được quy định trong TCVN 7753:2007 là mức yêu cầu áp dụng cho sản phẩm Ván gỗ nhân tạo - Ván sợi quy định tại điểm 4, mục VIII, Bảng 1 Phần 2 của QCVN 16:2023/BXD. Vì vậy, sản phẩm Ván gỗ nhân tạo - Ván sợi nhập khẩu phải làm chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD.  

4. Về việc quy định kiểm tra chất lượng khi mặt hàng Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm theo QCVN 16:2023/BXD áp dụng TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016) để kiểm tra.

Các tiêu chí được quy định trong TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016) là mức yêu cầu áp dụng cho sản phẩm Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm quy định tại điểm 4, mục VIII, Bảng 1 Phần 2 của QCVN 16:2023/BXD. Vì vậy, sản phẩm Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm nhập khẩu phải làm chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2023/BXD.  

5. Về việc quy định kiểm tra chất lượng với mặt hàng nhập khẩu là ván gỗ thông ghép ngang từ các thanh nối đầu, có dán lớp mặt là gỗ sồi.

Tại điểm 4, mục VIII, Bảng 1 Phần 2 QCVN 16:2023/BXD quy định sản phẩm Ván gỗ nhân tạo, trong đó có Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình có mã số HS 4418.99.00 là sản phẩm vật liệu xây dựng.

Theo đó, các sản phẩm ván gỗ nhân tạo - ván ghép thanh sản xuất trong nước và nhập khẩu đều phải kiểm tra chất lượng và chứng nhận hợp quy theo quy định của QCVN 16:2023/BXD.

6. Về việc miễn giảm kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu cùng một mặt hàng, cùng một nhà cung ứng và đã chứng nhận hợp quy cho lô hàng đầu tiên theo QCVN16:2023/BXD.

 Trường hợp Giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực (phụ thuộc vào phương thức chứng nhận quy định tại Điều 3.1.2 của QCVN 16:2013/BXD) được áp dụng biện pháp miễn giảm hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 3.3.2 Phần 3 của QCVN 16:2023/BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1526/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)