Huyện Thanh Oai phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao - đô thị sinh thái

Thứ năm, 08/10/2020 14:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Thanh Oai phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao với nền nông nghiệp hiện đại; đồng thời phát triển các khu đô thị xanh, xây dựng huyện trở thành đô thị sinh thái văn minh, với nét đặc thù địa phương trên nền tảng phát triển của một Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại.

Khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê (huyện Thanh Oai).

Tạo động lực, vượt thách thức

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã nỗ lực và đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Tình hình thế giới cũng như việc thực hiện lộ trình cam kết tham gia hội nhập quốc tế của đất nước, của Thủ đô và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0... đang đặt ra những vấn đề mới. Mặt trái của cơ chế thị trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã và đang tác động mạnh mẽ đến sản xuất và đời sống xã hội... Trong khi đó, Thanh Oai vẫn còn những hạn chế nhất định như: Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, giá trị hàng hóa thấp; năng suất lao động chưa cao; các cụm công nghiệp còn nhỏ, lẻ, dàn trải; đô thị phát triển chưa phù hợp lợi thế về vị trí địa lý của một huyện giáp ranh với các quận nội đô.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực trên tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Oai tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá, phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn trong giai đoạn 2020-2025. 

5 nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện Thanh Oai sẽ tập trung triển khai: 

Thứ nhất, phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả và bền vững; chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng, rà soát và nâng cao hiệu quả sử dụng đất công nghiệp, hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch để kêu gọi đầu tư; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, hình thành 4 trung tâm thương mại, khai thác tiềm năng kinh tế của huyện trên nhiều mặt, phát triển làng nghề gắn với du lịch...; thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, sản xuất vùng chuyên canh tập trung, ứng dụng công nghệ cao... 

Thứ hai, tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...; phát triển đô thị xanh, văn minh cùng với lộ trình xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí huyện Thanh Oai trở thành quận sau năm 2025.

Thứ ba, chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Thanh Oai - Hà Nội thanh lịch, văn minh bảo đảm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương...

Thứ tư, tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị; an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Thứ năm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trước nhân dân. 

Hai khâu đột phá huyện Thanh Oai xác định: 

Một là, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao kỷ cương, ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng phục vụ nhân dân. 

Hai là, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; phát triển các khu đô thị xanh, văn minh, hướng tới hoàn thành các tiêu chí trở thành quận.

Phát triển nhanh và bền vững

Để tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ Thanh Oai xác định phát triển kinh tế bền vững là trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Theo đó, Đảng bộ Thanh Oai sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó, sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, triển khai thực hiện chương trình hành động, chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ để khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Thanh Oai.

Từ nền tảng là hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từ sự đồng thuận cao của nhân dân, Thanh Oai sẽ tạo chuyển động mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Trước hết, Thanh Oai sẽ hoàn thiện, đẩy mạnh thực hiện các quy hoạch, mở rộng, phát triển thêm các khu công nghiệp, khu đô thị mới có quy mô và đáp ứng xu thế phát triển; đồng thời tập trung phát triển các làng nghề truyền thống có giá trị kinh tế cao, có lợi thế so sánh, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố. Thanh Oai sẽ mời một số tập đoàn lớn phối hợp với huyện lập quy hoạch, chiến lược phát triển và triển khai các dự án đầu tư đô thị, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các khu đô thị văn minh. 

Cùng với đó, Thanh Oai tập trung phát triển đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh. Huyện sẽ xây dựng 4 trung tâm thương mại, một số chợ đầu mối nông sản và mở rộng hệ thống cửa hàng tiện ích; chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ tổ chức lễ hội, phát triển du lịch. 

Đặc biệt, để hướng tới xây dựng đô thị nông nghiệp sinh thái ven đô, Thanh Oai sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa hiệu quả, bền vững. Theo đó, huyện sẽ xây dựng, triển khai Đề án tích tụ ruộng đất tạo cánh đồng mẫu lớn để phát triển trồng trọt, chăn nuôi chuyên canh, chất lượng cao; xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và thu hút doanh nghiệp đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ...

Để tạo bước đệm cho kinh tế phát triển, Thanh Oai sẽ mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; xây dựng mạng lưới giao thông đồng bộ, hợp lý, có quy mô phù hợp; đồng thời hình thành các trục giao thông kết nối trong và ngoài huyện, giữa thị trấn và các xã trong huyện, tạo điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có. 

Phát triển hài hòa kinh tế với văn hóa, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh song vẫn lưu giữ những nét đẹp truyền thống, Thanh Oai sẽ chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện trở thành quận sau năm 2025. 

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng văn hóa người Thanh Oai - Hà Nội thanh lịch, văn minh chính là nền tảng, là động lực để phát triển Thanh Oai thành huyện nông thôn mới nâng cao - đô thị sinh thái của Thủ đô.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)